تبلیغات

طالع بینی ازدواج

مرد خرداد

زن خرداد

مرداردیبهشت

زن اردیبهشت

مرد فروردین

زن فروردین

مرد شهریور

زن شهریور

مرد مرداد

زن مرداد

مرد تیر

زن تیر

مرد آذر

زن آذر

مرد آبان

زن آبان

مرد مهر

زن مهر

مرد اسفند

زن اسفند

مرد بهمن

زن بهمن

مرد دی

زن دی